Лична Карта


  • Назив: СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ДИЈАБЕТИЧАРИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје

  • Правна форма: ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

  • ОСНОВАЊЕ: Март 2001 година

  • ЕДБ 4030001416694

  • Матичен број 5525357

  • Жиро сметка 300000000174345

  • Депонент банка КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

  • Адреса БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОС.МЕНЗАН 24/лок.3

  • Место СКОПЈЕ