Гестациски Дијабетес

  • Дијабетес во тек на бременост.
  • 20–40% од пациентките подоцна ќе развијат тип 2 дијабетес, а мал број ќе развијат тип 1 дијабетес.